Symulacja zgody małżeńskiej

Zgoda pozorna (kan. 1101) – symulacja zgody małżeńskiej

Pozorna zgoda małżeńska polega na zewnętrznym wyrażeniu zgody wobec zawarcia związku małżeńskiego jednocześnie decyzyjność strony jest zdeterminowana przez zaprzeczenie wewnętrzne – wolitywne : zaprzeczenie może być całkowite lub częściowe. Sytuacja prawna jest szczególnie wyjątkowa, ponieważ z jednej strony jest wyrażona zgoda na zwarcie małżeństwa – jednak jest to tylko zewnętrzne, czyli faktyczne działanie w celu sfinalizowania skuteczności prawnej – z punktu widzenia stricte formalnego.
Prawodawca kanoniczny do uznania pełnej prawnej skuteczności zawieranego małżeństwa – wymaga, aby zewnętrzna forma była zgodna z wewnętrzną wolą nupturienta. Domniemanie prawne, dotyczy sytuacji określającej zgodność woli z aktem zewnętrznej decyzyjności, czyli sformalizowanej zgody na zawarcie małżeństwa.

W trakcie życia małżeńskiego stron, może się okazać, że dochodzi do sytuacji, które odzwierciedlają problematykę przedmiotowego postępowania mianowicie : strona dopuszcza się działań, które wskazują na postępowanie nieszczere, fałszywe – czyli można analizować postępowanie pod względem zgody symulowanej – pozorowanej częściowo lub całkowicie. W takim przypadku dochodzi do sytuacji, kiedy strona symuluje prawidłową formułę zawarcia małżeństwa; symuluje w kierunku potrzeby zaistnienia małżeństwa faktycznego, ale bez jego wewnętrznej zasadności.

Przedstawiony sposób działania określa działalność strony, która wyklucza jakiś istotny element wartościujący życie małżeńskie – strona może wykluczyć m.in. potomstwo. Strona w dalszej prezentowanej kolejności może doprowadzić do działania opartego na deformacji życia wspólnotowego np. zastępując realizację celów małżeńskich – indywidualizmem opartym na konsekwentnym postępowaniu w oparciu o swoją korzyść wynikającą z zawieranego małżeństwa. Można stwierdzić, że strona chciała zawrzeć związek małżeński oparty jedynie na definicji małżeńskiej, ale własnej, w żaden sposób nie związanej z małżeństwem tzw. ślubowanym.

Zgoda warunkowa (kan. 1102)

Pozytywne oświadczenie woli wobec chęci zawarcia związku małżeńskiego, może zostać obwarowane spełnieniem, określonego warunku od spełnienia którego, strona uzależnia podpisanie umowy małżeńskiej. Takie działanie może określić nieważność małżeństwa kościelnego. Warunek dotyczy sytuacji, kiedy nupturient wskazuje na sytuacje, które muszą zaistnieć, jeśli strona wyrazi zgodę na zawarcie małżeństwa.