Stwierdzenie nieważności małżeństwa osoby niewierzącej

Nie istnieje żadna ludzka władza, która mogłaby rozwiązać przysięgę ślubną złożoną przed Bogiem “aż do śmierci…” Niestety istnieją przypadki, gdy sam sakramentalny związek, mimo wypowiedzianych słów, obecności kapłana nie był prawdziwie zawarty. Istnieją wtedy przesłanki do stwierdzenia nieważności sakramentu małżeństwa podczas procesu toczonego przed sądem biskupim. Czy osoby niewierzące, które wzięły ślub w Kościele Katolickim również mogą składać skargę do sądu biskupiego w sprawie swojego związku?

Stwierdzenie nieważności małżeństwa mieszanego

Zgodnie z zapisami prawa kanonicznego każde małżeństwo katolickie, choćby tylko jedna strona była katolicka, podlega prawu Bożemu i kanonicznemu. By rozpocząć proces stwierdzający ważność lub nieważność przyjętego sakramentu, należy zanalizować przesłanki skłaniające do rozpatrzenia tej kwestii. W przypadku małżeństw mieszanych, strona nie będąca osobą wierzącą również ma prawo wystąpić ze skargą do sądu biskupiego. Warto jednak, zanim się to zrobi, skonsultować sprawę z doświadczonym specjalistą od prawa kanonicznego.

Małżeństwo mieszane wyznaniowo

Kościół Katolicki, choć specjalnie nie zachęca, zgadza się na zawieranie związków mieszanych wyznaniowo lub jednostronnych. Warunkiem jest tutaj złożenie przez katolika przyrzeczeń, że nie utraci wiary i wychowa dzieci w zgodzie z wiarą katolicką, a strona niewierząca potwierdzi, że nie będzie utrudniać praktykowania wiary. Możliwe jest więc zawarcie ważnego ślubu katolickiego osoby wierzącej i niewierzącej, za zgodą ordynariusza miejsca zamieszkania katolika.

Czy strona niewierząca może starać się o stwierdzenie nieważności sakramentu?

Każda ze stron ma prawo zaskarżyć ważność sakramentu przed sądem kościelnym, jeśli są ku temu przesłanki. Ważność katolickiego małżeństwa może również zaskarżyć strona niewierząca, która zawarła tzw. ślub mieszany. Nie ma znaczenia, jaką wiarę wyznaje, czy jest ochrzczona czy nie, czy ciąży na niej kara kościelna czy nie. Każda ze stron może złożyć skargę powodową, w której określi okoliczności zawarcia sakramentu i dowody na zasadność przesłanek, na których podstawie można będzie stwierdzić jego nieważność.