Kancelaria Prawa Kanonicznego i Prawa "KORNAT"

Prowadzenie i rozstrzyganie spraw o stwierdzenie nieważności małżeństwa należy do kompetencji sądów kościelnych, które prowadzą proces sądowy mający na celu ustalenie, czy faktycznie zaskarżone małżeństwo, jako umowa matrimonium contractum zostało zawarte nieważnie i pozostaje nieważne z punktu widzenia prawa kanonicznego. Sąd kościelny nie wydaje orzeczeń rozwodowych - określenia "unieważnienie małżeństwa kościelnego", "rozwód kościelny", "unieważnienie ślubu kościelnego" są to sformułowania niezgodne z definicją kodeksową prawa kanonicznego.
Proces kościelny, dotyczący procedowania w kwestii sakramentu małżeństwa, jest określany jako proces stwierdzający nieważność małżeństwa. Prawomocny wyrok sądowy jest odpowiedzią na wątpliwość: czy dane małżeństwo jest nieważne z konkretnego tytułu prawnego. Odpowiedź pozytywna, zawarta w prawomocnym wyroku, upoważnia strony, do zawarcia ponowego związku małżeńskiego.
Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego rozpoczyna się, wniesieniem skargi powodowej do Trybanału kościelnego. Skarga powodowa - nie jest zapisem, czy zarysem historii małżeństwa w oparciu o rozkład pożycia małżeńskiego. Skarga powodowa to przede wszystkim, zapis argumentacji prawnej uzyskanej na podstawie interpretacji całości historii małżeństwa w oparciu o określony tytuł prawny.
Proces weryfikuje problematykę małżeńską pod względem zasadności udowodnienia tytułu przesłanki procesowej, która w przeważanjącej większści odotyczy wady zgody małżeńskiej. Procedowanie w procesie kościelnym dotyczy dowodzenia problematyki prawnej, która udowadnia, że zawarcie umowy małżeńskiej nastąpiło z wadą w oświadczeniu woli przez którąś ze stron. Proces kościelny stwierdza ważność lub nieważność umowy małżeńskiej, proces nie orzeka o winie strony.
Przewodniczący trybunału, wydaje dekret o przyjęciu lub odrzuceniu skargi. Jeżeli skarga została przyjęta do przewodu sądowego, następuje proces o stwierdzenie nieważności małżeńtwa, o czym strony zostają powiadomione i ustalony zostaje przedmiot sporu, czyli tytuł prawny, z jakiego będzie prowadzony proces. Obejmuje on etap instrukcji sprawy, gdzie sąd kościelny zbiera dowody, które pozwolą mu udzielić odpowiedzi na pytanie postawione w zawiązaniu sporu, mianowicie "czy zaskarżone małżeństwo z określonego tytułu prawnego jest faktycznie nieważne?". Zeznania stron i świadków mają posłużyć sędziom trybunału do zweryfikowania autentyczności stanu faktycznego zapisanego w skardze powodowej i przedstawianego w póznijeszym dowodzeniu.
Po wyczerpaniu wszelkich środków dowodowych następuje publikacja akt sądowych , po czym zamknięcie postępowania dowodowego i przygotowanie sprawy do wyrokowania w kosekwencji wydanie wyroku, od którego strony mają prawo apelacji do trybunału drugiej instancji, jeżeli wyrok stwierdza ważność małżeństwa. Jeśli natomiast wyrok orzeka nieważność małżeństwa, wtedy apelację składa z urzędu obrońca węzła małżeńskiego, może się również zdarzyć, że jedna ze stron będzie mogła zawrzeć małżeństwo tylko za zgodą władzy kościelnej, tzn. ordynariusza miejsca lub sądu.
Prawnik Kanonista, Adwokat Kościelny, Kancelaria prawa kanonicznego i prawa, kanoniczna, Sąd Kościelny, diecezja


Sądy Kościelne:

 • BIAŁYSTOK Sąd Metropolitalny Białostocki ul. Kościelna 1 15-087 Białystok
 • BYDGOSZCZ Sąd Biskupi Diecezji Bydgoskiej ul. Farna 10 85-101 Bydgoszcz
 • DROHICZYN Sąd Biskupi w Drohiczynie ul. Kościelna 10 17-312 Drohiczyn
 • EŁK Sąd Biskupi Diecezji Ełckiej ul. 3 Maja 10 10-300 Ełk
 • GLIWICE Sąd Biskupi Diecezji Gliwickiej ul. Łużycka 1 44-100 Gliwice,
 • KATOWICE Sąd Metropolitalny w Katowicach ul. Jordana 39 40-951 Katowice
 • KIELCE Sąd Biskupi Kielecki ul. Jana Pawła II, 1 25-013 Kielce
 • KRAKÓW Sąd Metropolitalny ul. Franciszkańska 3 31-004 Kraków
 • LUBLIN Sąd Metropolitalny Lubelski ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 2 20-950 Lublin
 • ŁOWICZ Sąd Biskupi Łowicki ul. Stary Rynek 19 99-400 Łowicz
 • OLSZTYN Metropolitalny Sąd Archidiecezji Warmińskiej ul. Pieniężnego 22 10-006 Olsztyn
 • PELPLIN Sąd Biskupi Diecezji Pelplińskiej ul. Biskupa Dominika 11 83-130 Pelplin
 • POZNAŃ Metropolitalny Sąd Duchowny ul. Ostrów Tumski 5 61-109 Poznań
 • RADOM Sąd Kościelny Diecezji Radomskiej ul. Malczewskiego 1 26-610 Radom
 • SANDOMIERZ Sandomierski Sąd Biskupi ul. Żeromskiego 2 27-600 Sandomierz
 • SOSNOWIEC Sąd Biskupi w Sosnowcu ul. Gospodarcza 14 a 41-214 Sosnowiec
 • SZCZECIN / KAMIEŃ POMORSKI Sąd Metropolitalny Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej ul. Królowej Korony Polskiej 28E 70-485 Szczecin
 • TORUŃ Sąd Biskupi Diecezji Toruńskiej ul. Łazienna 18 87-100 Toruń
 • WARSZAWA Sąd Metropolitalny Warszawski ul. Nowogrodzka 49, I p. 00-695 Warszawa
 • ZIELONA GÓRA / GORZÓW Wlkp. Sąd Kościelny Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej ul. Żeromskiego 22 skr. poczt. 875 66-400 Gorzów Wlkp.
 • NAJWYŻSZY TRYBUNAŁ SYGNATURY APOSTOLSKIEJ Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica Palazzo della Cancelleria Piazza della Cancelleria 1 00186 Roma
 • TRYBUNAŁ ROTY RZYMSKIEJ Tribunale Della Rota Romana Palazzo della Cancelleria Piazza della Cancelleria 1 00186 Roma
 • BIELSKO / ŻYWIEC, ul. Żeromskiego 5-7 43-300 Bielsko-Biała, 2.Sąd Kościelny w Krakowie,
 • CZĘSTOCHOWA Sąd Metropolitalny ul. Św. Barbary 41 42-200 Częstochowa
 • ELBLĄG Sąd Diecezjalny ul. Świętego Ducha 11 82-300 Elbląg
 • GDAŃSK Gdański Trybunał Metropolitalny ul. Cystersów 11 80-330 Gdańsk-Oliwa
 • GNIEZNO Gnieźnieński Trybunał Metropolitalny ul. Kan. Jana Łaskiego 7 62-200 Gniezno
 • KALISZ Sąd Biskupi w Kaliszu ul. Widok 80-82 62-800 Kalisz
 • KOSZALIN / KOŁOBRZEG Sąd Biskupi Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej ul. Kard. St. Wyszyńskiego 25 75-062 Koszalin
 • LEGNICA Sąd Kościelny Diecezji Legnickiej ul. Jana Pawła II, 1 59-220 Legnica
 • ŁOMŻA Sąd Biskupi w Łomży ul. Sadowa 1/1 18-400 Łomża
 • ŁÓDŹ Trybunał Metropolitalny Łódzki ul. Ks. Ignacego Skorupki 3 90-458 Łódź
 • OPOLE Biskupi Sąd Duchowny ul. Książąt Opolskich 19 45-005 Opole
 • PŁOCK Sąd Biskupi Płocki ul. Tumska 3 09-402 Płock
 • PRZEMYŚL Sąd Metropolitalny Pl. Katedralny 4a 37-700 Przemyśl
 • RZESZÓW Sąd Biskupi w Rzeszowie ul. Zamkowa 4 35-032 Rzeszów
 • SIEDLCE Sąd Biskupi Siedlecki ul. Bpa. I. Świrskiego 57 08-110 Siedlce
 • ŚWIDNICA ŚLĄSKA Sąd Kościelny Diecezji Legnickiej ul. Jana Pawła II, 1 59-220 Legnica
 • TARNÓW Sąd Diecezjalny ul. Legionów 30 33-100 Tarnów
 • WŁOCŁAWEK Sąd Kościelny Diecezji Włocławskiej Pl. Kopernika 3 87-800 Włocławek
 • WROCŁAW Metropolitalny Sąd Duchowny ul. Katedralna 13 50-328 Wrocław
 • ZAMOŚĆ / LUBACZÓW Sąd Biskupi ul. Hetmana Jana Zamojskiego 1 22-400 Zamość
 • PRZEMYŚL-WARSZAWA OBRZĄDKU BIZANTYJSKO-UKRAIŃSKIEGO Metropolitalny Sąd Archidiecezji Warmińskiej ul. Pieniężnego 22 10-006 Olsztyn
 • WROCŁAW-GDAŃSK OBRZĄDKU BIZANTYJSKO-UKRAIŃSKIEGO ( Metropolitalny Sąd Archidiecezji Warmińskiej ul. Pieniężnego 22 10-006 Olsztyn
 • Ostrowiec, Pelplin, Słupsk, Stalowa Wola, Zielona Góra/Gorzów Wlkp., Lubin, Grudząc, Bełchatów, Inowrocław, Grudząc
Rzetelna firma Rafała Kornata

REGON: 060386719 NIP:5632180938 www.kornat.pl www.kancelariakornat.pl

 
Odwiedzin: 803973