Usługi prawne

Usługi prawne w procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego:

Reprezentujemy strony powodowe jak i pozwane w procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego:

 • Konsultacja sprawy przed rozpoczęciem procesu
 • Porady prawne
 • Sporządzanie skargi powodowej
 • Pomoc w doborze materiałów dowodowych
 • Reprezentowanie strony powodowej i pozwanej w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego przed sądem kościelnym
 • Sporządzanie pism procesowych w toku procesu, związanych z ustaleniem lub zmianą dubium-formuły litis contestatio
 • Skierowanie sprawy do właściwego trybunału oraz do odpowiedniego trybu postępowania
 • Sporządzanie apelacji od wyroków do wyższych instancji
 • Apelacja do Roty Rzymskiej (III instancja, oraz kolejne etapy procesowe w Rocie Rzymskiej)
 • Zaskarżenie wyroków dotkniętych wadą usuwalną lub nieusuwalną (querella nullitatis)
 • Odpowiedź na uwagi obrońcy węzła
 • Odpowiedź pozwanego (reus) na skargę powodową
 • Skarga wzajemna (wnoszona przez pozwanego w odpowiedzi na skargę powodową)
 • Pismo obrończe ( Obrona procesowa pozwanego)
 • Pismo końcowe, przed wydaniem wyroku
 • Pomoc prawna w pozostałych czynnościach procesowych
 • Osobiste konsultacje w miejscu wskazanym przez klienta
 • Sporządzanie pism procesowych
 • Doradztwo prawne i ogólne konsultacje

Usługi dotyczące realizacji prawa wiernego w Kościele z zakresu prawa kanonicznego:

 • Chrzest dziecka – odmowa proboszcza
 • Ustalanie ważności chrztu
 • Bierzmowanie – odmowa sakramentu
 • Eucharystia – niedopuszczenie do I Komunii Świętej
 • Odmowa udzielenia lub niedopuszczenie wiernego do pozostałych sakramentów świętych

Usługi prawne w sprawie rozwodu cywilnego:

 • sporządzanie pozwu rozwodowego
 • reprezentacja procesowa
 • sprawy związane z rozwiązaniem malżeństwa
 • sprawy majątkowe
 • sprawy związane z alimentami
 • sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej
 • sprawy związane z pochodzeniem dziecka
 • sprawy związane z adopcją, opieką i kuratelą, ubezwłasnowolnieniem