Stwierdzenie nieważnośći małżeństwa kościelnego

JAK ROZPOCZĄĆ PROCES MAŁŻEŃSKI O NIEWAŻNOŚĆ MAŁŻEŃSTWA

Proces kościelny małżeński rozpoczynamy od wprowadzenia do procedowania w sądzie kościelnym skargi powodowej. Przewodniczący trybunału kościelnego wydaje dekret o przyjęciu lub odrzuceniu skargi powodowej – czyli dowodzonego powództwa strony wnioskującej o zaskarżenie ważności małżeństwa. Jeżeli powództwo zostaje uznane za zasadne, czyli sędzia uznaje, że określana przez stronę powodową, dowodzenia interpretacja przedstawianej problematyki małżeńskiej, dotyczy definicji przesłanki prawnej – następuje proces sądowy. Sędzia przewodniczący w przedmiotowym procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa dekretem ustalony przedmiot sporu, czyli tytuł prawny na podstawie, którego będzie prowadzony proces kościelny o Stwierdzenie nieważności małżeństwa. Określony etap instrukcji sprawy, obejmuje sesję dowodową; istotny dla sprawy materiał dowodowy umożliwi stronie procesowej osiągnięcie wiarygodności przytaczanego powództwa, czyli strona procesowa, która uważa swoje małżeństwo za nieważnie zawarte, zobowiązana jest do udowodnienia twierdzenia procesowego.

Przepis kodeksowy zawarty w kan. 1060, stanowi: małżeństwo cieszy się przychylnością prawa. Opisywana przychylność odnosi się do małżeństwa, które zostało zawarte z zachowaniem przepisanej formy prawnej; małżeństwo uważa się za ważne zawarte, dopóki strona procesowa, która uważa małżeństwo za nieważnie zawarte, nie udowodni, że sakrament małżeństwa został nieważnie zawarty. Na podstawie przepisu kan. 1060 w wątpliwości dowodowej, czy małżeństwo jest ważne, sąd kościelny powinien opowiedzieć się za jego ważnością.

Podstawa prawna: (por. kan. 1501, 1060, 1674).


JAK WYGLĄDA POSTĘPOWANIE O ORZECZENIU NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA

Należy mieć na uwadze, że w postępowaniu o orzeczenie nieważności małżeństwa nie są przeprowadzane, jak w sądzie cywilnym – publiczne rozprawy – na zasadzie konfrontacji obojga stron wobec sędziego i świadków. Zeznania stron procesowych i świadków są składane indywidualnie w obecności sędziego trybunału i notariusza. Strony składają jedno zeznanie. Zeznania stron mają posłużyć sędziom trybunału kościelnego do zweryfikowania autentyczności stanu faktycznego zapisanego w skardze powodowej, jako określona argumentacja za nieważnością małżeństwa. Jeśli strona pozwana nie stawi się na wezwanie i nie przedstawi usprawiedliwienia, proces o stwierdzenie nieważności sakramentu małżeństwa, będzie kontynuowany bez udziału strony pozwanej. Po przedstawieniu środków dowodowych następuje publikacja akt sądowych, po czym zamknięcie postępowania dowodowego i przygotowanie sprawy do wyrokowania.

Podstawa prawna: kan. 1530, 1547, 1560, 1561, 1592

WAŻNE! Sformułowania, unieważnienie małżeństwa kościelnego, unieważnienie sakramentu małżeństwa, czy też unieważnienie ślubu kościelnego są to sformułowania niezgodne z prawem kanonicznym.

Unieważnienie oznacza, orzeczenie nieważności po uprzedniej ważności. W procesie kościelnym o orzeczenie nieważności małżeństwa chodzi o stwierdzenie, że dane małżeństwo było nieważnie zawarte od początku wadliwej czynności prawnej w postaci zawarcia związku małżeńskiego. Każdy adwokat kościelny, zobowiązany jest przez sąd kościelny do przedstawienia stronie zainteresowanej, wyczerpujących informacji na temat procedury kanonicznej w przedmiocie procesowym o orzeczenie nieważności małżeństwa.